Formáty dat

Doporučení ohledně generování dat pro výrobu

   Data můžete zasílat na e-mail firmy CUBE CZ nebo dodávat na jiných běžně používaných nosičích (CD-ROM, DVD-ROM, USB flash disky či karty, diskety). Data by měla být bez přítomnosti spustitelných souborů (*.exe, *.com). Standardně zpracováváme data ve formátu ODB++gerber 274x, gerber, barco, excellon, sieb & meyer a dle dohody i mnoho dalších (například Eagle, dxf, hpgl ...).

Preferujeme data ve formátu ODB++ případně gerber 274x.

Formáty dat pro výrobu desek plošných spojů

   U typu gerber 274x doporučujeme použít formát metrický 3:4 bez tabulky clonek (tabulky jsou již automaticky obsaženy v souboru ). U souborů typu gerber, doporučujeme používat palcový formát 2:3, 2:4 (celá čísla:desetinná čísla) + dodat tabulky clonek ke každému souboru gerber. Ve vrtacích datech excellon doporučujeme použít metrický formát 3:3, podobně i u vrtacích dat sieb & meier 1000, 3000, 5000.

Generovaní dat pro výrobu desek plošných spojů

   Doporučujeme všechny vrstvy generovat z pohledu ze strany součástek, polohově sesazené a pojmenované. Vrstvy spodní, tedy ze strany spojů, pak budou průhledem a veškeré texty budou zrcadleny. Nemělo by dojít k tomu, aby v jedné vrstvě byla část textů zrcadlena a část ne.

Prokovené a neprokovené otvory

   Je dobré vygenerovat zvlášť prokovené, a neprokovené otvory. Jinak stačí dodat výkres otvorů s naznačenými neprokovenými otvory, nebo podobný výpis. Průměry otvorů jsou chápány v datech vždy jako výsledné průměry. Pokud jsou vrtací data zadána jako průměry vrtacích nástrojů, je potřeba uvést s jakým výsledným otvorem je počítáno a výslovně na toto při objednání výroby upozornit.

   Dodávejte vrtací data přednostně ve formátu excellon popř. sieb & meyer a tabulku použitých nástrojů. Není-li uvedeno jinak, jsou uvedené rozměry považovány za průměr otvoru po prokovení. V datech vrtání neotáčejte, ani nijak nezrcadlete. V případě použití slepých ( BLIND ) nebo pohřbených ( BURIED ) via otvorů u vícevrstvých DPS přesně definujte odkud kam se má vrtat (TOP – IN4, IN6 – BOT … ) nebo dodejte data ve formátu ODB++.

   V případě požadavku mít na DPS neprokovené otvory, definujte je takto:

  • Masky (SMT, SMB ): v místě otvoru odmaskujte otvor kulatou ploškou minimálně o   průměru neprokoveného otvoru
  • Vnější motivy ( TOP, BOT ): v místě otvoru nesmí být žádný vodič, ploška ani měď. Též musí být splněna podmínka DRC (Design Rule Check) o minimální vzdálenosti nejbližší mědi (ploška, vodič) od otvoru ( 0,2 mm ).
  • Vnitřní motivy ( in 2 … in X ): platí to stejné jako v TOP a BOT.
  • Potisk ( SST, SSB ): v místě otvoru by neměli být jakékoliv nápisy ani čáry.


Doporučené přípony pro pojmenování jednotlivých souborů

název desky . *
*.top top strana součástek
*.bot bottom strana spojů
*.in02, *.02 Inner layer první vnitřní vrstva ( číslo podle pořadí včetně top)
*.in03, *.03 Inner layer další vnitřní vrstva ( číslo podle pořadí včetně top)
*.in04, *.04 Inner layer a tak dále
*.smt solder mask top nepájivá maska ze strany součástek
*.smb solder mask bottom nepájivá maska ze strany spojů
*.sst silkscreen top potisk ze strany součástek
*.ssb silkscreen bottom potisk ze strany spojů
*.spt solder paste top pájecí pasta ze strany součástek
*.spb solder paste bottom pájecí pasta ze strany spojů
*.out obrys obrys včetně případných prokovených nebo neprokovených výřezů
Jiné:
*.nph, *.tap vrtání, případně neprokovené otvory
*.1-2
*.2-9
*.10-9
slepé ( BLIND ) nebo pohřbené ( BURIED ) via otvory, kde čísla definují odkud kam toto vrtání spojuje signální vrstvy
*.gap,*.rep,
*.whl, *.ph
soubory clonek ( D- kodů ) pro typ dat gerber
*.txt informační soubor (typ materiálu, průměry otvorů, pořadí vrstev atd.)

Definice obrysu desky v datech

   Měděný motiv by neměl být méně než 0,40 mm od hrany okraje desky. Drážkovaná hrana by neměla protínat ani okrajem měděnou plochu. Izolační mezera, nepředepisuje- li zatížení motivu jinak, by měla být alespoň 0.100 mm ( 0,075 mm ).

   Pro obrys desky doporučujeme použít tenkou čáru (tloušťky cca. 0,30 mm -12mils ), jejímž středem bude skutečný obrys desky. Obrys desky musí být alespoň v jedné motivové vrstvě nebo v samotné vrstvě. U desek se složitým obrysem doporučujeme vygenerovat samostatnou vrstvu jen s obrysem (*.out ) U vnitřních výřezů obrysu na DPS je nutné tyto výřezy zakreslit přesně do tohoto obrysu.

   Rádius vnitřních výřezů obrysu nebo výřezů uvnitř desek, pokud nepožadujete jinak,  je standardně 1,00 mm (frézka o průměru 2.00 mm).

Doporučení:  nedoplňujte nic za obrys DPS. Při zpracování dat a tvorbě výrobních podkladů je standardně vše za obrysem odstraňováno. Výjimku tvoří vícenásobné formáty, kde mohou být v technologickém okolí naváděcí značky pro osazovací a sítotiskové automaty.

Data pro nepájivou masku desek plošných spojů

   Slouží pro nanášení nepájivé masky na desky plošných spojů. V datech generujte nepájivé masky negativně, neotáčejte je ani nijak nezrcadlete. Přídavek proti ploškám v motivu doporučujeme alespoň 0,10 mm ( není však nijak omezeno ). Veškeré nápisy navrhněte čarou minimálně 0,20 mm. Je možné odmaskovat libovolně tvarovanou oblast, určené vodiče atd...

Data pro potisk desek plošných spojů

   Minimální tloušťka čáry by měla být 0,175 mm. Při zpracování dat standardně odstraňujeme potisk ze všech pájecích plošek.

Tisknout
Tvorba webových stránek eBRÁNA s.r.o. Webové stránky a kvalitní CMS